Playing these today

3 units
NC Wil und 156.5
Iona ov 166
Fla GC +22

4 units
Bay ov 137
Mia -14
Valpo -4
KS -26

5 units
Duke -10
Hampton und 131.5
Stony +14.5
Stony und 143.5
USC +2
Yale +5

6 units
Utah -8.5

8 units
Austin Peay und 152

YTD 1038-989-39 (+101.9 units)