0-1 yesterday - 2 units ytd 12-6 + 9.06 units

today

ind +12

2 units