1-1 yesterday. Lets try these today. GLE

3 units
Bos und 192
Atl -3.5
Tor +7.5
Sac ov 204.5

5 units
Atl ov 184
NO ov 184
Phx +10

YTD 52-47-2 (+16 units)