Rough day yesterday

2 units
Nets +6.5

5 units
Nets und 193.5
Orl +11
Orl ov 189

YTD 166-141-2 (+66.7 units)