Like these today

2 units
Char -9
Memp -16.5
Wash und 194.5

3 units
Det -2
Nets +4
Port +5

8 units
Memp ov 189.5

YTD 204-176-3 (+23.5 units)