Like these today

2 units
Det -4
Mia ov 193.5
SA und 191
Atl ov 211.5


10 units
Den ov 200YTD 89-72-7 (+16.4 units)