Playing these today

4 units
den +7
Den ov 204
Atl ov 202
Phx und 206YTD 1-1 (-.4 units)