Playing these tonight

2 units
Phi +5.5
Ind ov 214.5
MN -3.5

4 units
Clev ov 217
Phi ov 197
NY +4.5
NY und 200
Mil +3.5
Utah +10.5
G St -5
Memphis und 201


YTD 3-3 (-1.2 units)