Playing these today

3 units
Sac und 210.5
Phi und 207.5
Mia +5
Mia und 200
Utah ov 194.5


6 units
G ST ov 217.5


YTD 96-78-3 (+41.3 units)