Trying these today

2 units
Columbus -164
Det +102
Det ov 5.5
Fla ov 5
Van und 5.5
Nash +111
Nash ov 5.5
Ana -135
Ana ov 5.5

YTD 5-4 (+2.38 units)