2-3 -4.8 units yesterday 12-14 +10.7 ytd

today

nd st -1 2.2 units
drexel - 4 -115 2.3 units
bc +13 2.2 units
bc/duke O 151.5 2.2 units

nd - 8.5 -115 4.6 units