Playing these today

3 units
Valpo und 134

6 units
BYU -4.5


YTD 1065-1010-41 (+137.4 units)