YTD 49-47-1

Miami -1.5

Mia/Sac - OVER 203.5

Phx/LAL - OVER 220