Like these today

2 units
Atl +4.5
Mia und 198
Det +3.5

3 units
Atl ov 200.5
NO -3
NO ov 202.5

YTD 65-58-2 (+33.4 units)