Like these today

2 units
Atl -4.5
Phx +4.5

3 units
Atl und 195
Clip ov 200
Phx ov 205.5

5 units
Clev +3
Clev ov 205
Port ov 204.5

YTD 164-135-2 (+87 units)